Zvučna knjižnica

Želimo ponuditi svojim korisnicima, ne samo slijepim i slabovidnim osobama nego i svim osobama s oštećenjem vida i perceptivnim poteškoćama te onima koji zbog fizičkog hendikepa nisu u stanju držati knjigu ili rukovati njome, ili fokusirati, ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se omogućilo čitanje kontinuirano pružanje usluga prilagodbe knjiga i mogućnosti posuđivanja ili dostave knjižne građe, odnosno novih zvučnih knjiga. Takav pristup omogućuje spomenutim osobama ulazak u svijet obrazovanja, istraživanja i informacija – na način kakav bi imala osoba koja nema oštećenje vida. Smatramo da je najbolji način da ostvarimo ovaj cilj osnivanje zvučne knjižnice.

14 Ulagača 1 Sviđa mi se 0 Komentara
14.000,00 kn PRIKUPLJENO
7.500,00 kn CILJ
Raised Percent :
186.67%

0 Dana do završetka
186.67% PRIKUPLJENO
Kampanja završena
Zagreb, Hrvatska

ZVUČNA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE

I DRUGE OSOBE KOJE IZ BILO KOJEG RAZLOGA NE MOGU ČITATI STANDARDNI (CRNI) TISAK

Snimanje zvučnih knjiga smo započeli 2008. godine kada je Mirko Hrkač, upravitelj zaklade, s mikrofonom i knjigom u ruci, odlazio na ranojutarnje smjene na Hrvatski katolički radio kako bi iskoristio nekoliko sati slobodnog radijskog prostora u studiju da bi snimio nekoliko stranica nove knjige za slijepe i slabovidne osobe. Počeo je sa Zvučnom Biblijom, klasičnim teološkim knjigama, da bi postupno proširio područje zanimanja na suvremenu književnost i beletristiku, na knjige zdravstvene i medicinske tematike, na društveno-humanističke znanosti i modernu poeziju. Postupno se povećavao broj zaposlenika, prostor za rad i snimanje se mijenjao (širio i osuvremenjivao), tako da se broj snimljenih knjiga, ponajprije zbog suradnje s Ministarstvom kulture i Gradom Zagrebom, ali također zahvaljujući donacijama građana i pravnih subjekata koji su imali sluha za probleme slijepih osoba i drugih koji iz bilo kojih razloga ne mogu koristiti standardni (crni) tisak popeo na 200 naslova ukupno u ovih 6 nepunih godina rada (osim Zvučne Biblije, naši korisnici najradije čitaju, primjećujemo, novo izdanje Bajki braće Grimm, Mjesečare Ivane Šojat-Kuči, knjige pape Franje, Vrijeme leti Bill Cosbyja i Nenasilnu komunikaciju Centra za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek).

Želimo krenuti korak dalje i ponuditi svojim korisnicima, ne samo slijepim i slabovidnim osobama nego i svim osobama s oštećenjem vida i perceptivnim poteškoćama te onima koji zbog fizičkog hendikepa nisu u stanju držati knjigu ili rukovati njome, ili fokusirati, ili pomicati oči u mjeri u kojoj bi se omogućilo čitanje (takve osobe su npr. i osobe s disleksijom, ADHD-om, tjelesnim invaliditetom itd.)  kontinuirano pružanje usluga prilagodbe knjiga i mogućnosti posuđivanja ili dostave knjižne građe, odnosno novih zvučnih knjiga. Takav pristup omogućuje spomenutim osobama kvalitetniji ulazak u svijet obrazovanja, istraživanja i informacija – na način kakav bi imala osoba koja nema oštećenje vida.

Smatramo da je najbolji način da ostvarimo ovaj cilj osnivanje zvučne knjižnice.

Prvo što trebamo imati na umu kada govorimo o osnivanju zvučne knjižnice je njezina društvena potreba. Ona se najbolje očitava u podacima o trenutnoj dostupnosti literature slijepim osobama i osobama koje iz bilo kojeg drugog razloga ne mogu koristiti standardni (crni) tisak. Broj dostupnih knjiga tim osobama vrlo je malen – iznosi oko 0,4 posto objavljenih naslova. Dakle, na sto objavljenih knjiga, slijepa osoba može čuti tek pola jedne. Jedan mali misaoni eksperiment: sjetite se svih knjiga koje ste pročitali  u proteklih nekoliko godina i razmislite o tome da velika većina tih naslova nije ni mogla doći do slijepih osoba. Mnoštvo zanimljivosti koje ste možda naučili o vrtlarstvu, astronomiji, filmskoj umjetnosti ili baš ona knjiga koju najviše volite ili je već mjesecima čitate nad subotnjom prijepodnevnom kavom nije ni mogla doći do osoba koje imaju poteškoće s čitanjem standardnog teksta. Zaključujemo da dio kulture neopaženo, ali svakodnevno nestaje u mraku.

Zato smo čvrsto odlučili učiniti sve što je moguće da osnujemo zvučnu knjižnicu za spomenute skupine korisnika.

Prilagođena literatura bit će besplatno dostupna slijepim, slabovidnim i drugim osobama koje iz bilo kojeg drugog razloga ne mogu koristiti standardni (crni) tisak.

Sredstva prikupljena kampanjom će biti namijenjena za izradu projektne dokumentacije.

MODELI FINANCIRANJA

Donacije prema želji

Za svaku donaciju za osnivanje zvučne knjižnice, dobit ćete zahvalnicu te će Vaše ime biti istaknuto na našim web stranicama.

S obzirom da prema Zakonu o trgovini organizacije civilnog društva ne mogu vršiti prodaju svojih proizvoda i usluga putem interneta, nismo u mogućnosti ponuditi nagradni model financiranja. Ovim putem stoga želimo apelirati na zakonodavca da što prije promijeni takvu odredbu jer ona predstavlja značajnu prepreku u razvoju crowdfundinga u Hrvatskoj.

PLAĆANJE

Kampanja primjenjuje fleksibilan model financiranja prema kojem nositelj projekta zadržava sva sakupljena sredstva i ako ne dosegne zatraženu svotu od 7.500,00 tisuća kuna.

Plaćanje se vrši putem opće uplatnice ili internet bankarstva u korist Zaklade Čujem, vjerujem, vidim, Andrije Medulića 16, 10 000 Zagreb, na IBAN broj HR38 23400091110621803. Kod uplata iz inozemstva potrebno je navesti i SWIFT kod: PBZGHR2X. Na uplatnici je potrebno naznačiti naziv projekta, model financiranja te osobne podatke (ime, prezime, adresa i email).

Nakon što izvršite uplatu, molimo Vas da nas o tome dodatno obavijestite putem email adrese croinvest.eu@gmail.com.

NOSITELJ PROJEKTA

Zaklada Čujem, vjerujem, vidim osnovana je krajem 2008. godine s ciljem da pomogne mladim osobama s invaliditetom na edukaciji i omogući veći pristup literaturi slijepim osobama i osobama s invaliditetom koje same ne mogu čitati.

Od aktivnosti koje provodimo navodimo samo neke:

Prilagodba literature za potrebe slijepih i drugih osoba koje iz bilo kojeg razloga ne mogu čitati standardni (crni) tisak

Prilagodbu radimo snimanjem zvučnih knjiga i digitalizacijom tiskanih knjiga. Prilagodbu radimo prema zamolbama naših korisnika i u skladu sa Zakonom o autorskom pravu.

U dosadašnjem radu smo organizirali 11 edukativnih putovanja i hodočašća za mlade s invaliditetom; prilagodili smo za potrebe slijepih osoba i drugih koje ne mogu čitati standardni tisak oko 300 tiskanih knjiga (snimanjem zvučnih zapisa i digitalizacijom); donirali smo 15 prijenosnih računala studentima s invaliditetom te proveli niz akcija s ciljem upoznavanja  naših sugrađana o životu osoba s invaliditetom, njihovim potrebama i sposobnostima (STOP nasilju nad knjigama, Informacija – ljudsko pravo?…)

Potrebe osoba s invaliditetom nisu drugačije od ostalih – osobe s invaliditetom nemaju posebne potrebe već imaju identične potrebe kao i ostali; ipak,  mogućnosti ostvarivanja pojedine potrebe su drugačije nego kod drugih ljudi i po tome se jedino razlikuju od ostalih.

Zaklada Čujem, vjerujem, vidim nastoji svojim radom izjednačiti mogućnosti osoba s invaliditetom s ostatkom populacije kako bi ravnopravno sudjelovale u društvenom i kulturnom životu zajednice.

TEMELJNI PODACI:
Puni naziv organizacije: Zaklada Čujem, vjerujem, vidim
Adresa: Andrije Medulića 16, 10 000 Zagreb

Osoba za zastupanje: Mirko Hrkač, upravitelj zaklade
Mobitel: +385 (0)91 6000 618
E-pošta: zakladacvv@gmail.com
OIB: 93691731093
Matični broj: 02455005
RNO broj: 0083569
Žiro-račun: 2340009 – 1110621803, Privredna banka Zagreb
IBAN: HR38 23400091110621803
SWIFT kod: PBZGHR2X

ENGLESKA VERZIJA PROJEKTA/ENGLISH TRANSLATION 

ACOUSTIC WINDOW TO THE WORLD

SOUND LIBRARY FOR THE BLIND PERSONS

AND FOR THE OTHER PERSONS WHO, FOR ANY POSSIBLE REASON, CANNOT READ STANDARD (BLACK) PRESS

We have begun recording audio books during 2008 when Mr Mirko Hrkač a trustee, went on regular early morning shifts to pay the visits to the Croatian Catholic Radio studio, with microphone and a book in his hand, to take advantage of several hours of free radio frequencies and to record several pages of a new book for the blind and visually impaired people. He started with the Audio Bible, and classical books dealing with subject of Theology, buthe gradually expanded the area of interest in the field of contemporary literature and fiction. As well, he recorded the books of health and medical topics, the social and human sciences and the modern poetry. How the number of our employees have been increasing, also the working space and recording techniqueshad undergone extensive changes (with extension of the working areas and also the modernisation), so that the number of recorded books, primarily due to cooperation with the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the Zagreb City Council, but also thanks to the donations of citizens and legal entities who were kindly interested to the problems of the blind persons and other persons who, for whatever the reason may be, cannot use the standard (black) printing,has risen to 200 titles in total in less than 6 years of our work. (Except the Audio Bible, we noticed that our users mostly prefer to read the new release of a Fairy-tales by theGrimm’s Brothers,The Sleepwalkers (Mjesečari) by IvanaŠojat, various Pope Francis books, Time Flies (Vrijemeleti) by Bill Cosby,and also Nonviolent Communication(Nenasilnakomunikacija) from the Centre for Peace, Non – violence and Human Rights, Osijek, Croatia)

We want to make one step further and offer to our customers, not only to the blind and visually-impaired individuals, but to all the people with visual impairments and perceptual disabilities, butalso for such individuals, who because of a physical disability are unable to hold a book or handle it, or to focus or move their eyes to the such extent to allow normal reading (such persons are, for example, people with dyslexia, ADHD, physical disabilities, etc.) continuouslyproviding of our services of books adaptations,  and the possibility of borrowing or delivery of library materials, i.e. to offer to them new audio books. Such an approach shall allow to the aforementioned individual’s better entry into the world of education, research and information – on the manner the individual with no vision impairment would have.

We believe that the best way to achieve this goal will be the establishment of the Sound Library.

The first thing we need to keep in mind when we talk about establishment a sound library is the social needs for such project. It is best reflected by the data on the current availability of literature available to the blind persons, and for those persons that for any other reason cannot use (read) the standard (black) printing. The number of books available to such persons is very small –it includes approximately 0,4per cent of the majority of all titles published. So, on every hundred published, printed books, a blind person can hear only half of one. So I’ll present to you a small thought experiment:  please, try to remember all of these books that you’ve read during the past few years, and consider that the vast majority of these titles could not even come in the possession of the blind persons.  Many interesting facts that you might have learned about gardening, astronomy, film art or the things about just one book that you love, or the one you’ve been reading for monthsduring the Saturday afternoon coffee, could not even get in the hands of the people who have difficulties with reading standard text. We have to conclude that part of the culture every day, withoutour noticing, disappears into the darkness.

That’s why we strongly decided to do everything in our power to establish a sound library for these user groups.

Adapted literature will be available free of charge to the blind, visually impaired and other persons,that for any other reason cannot use the standard (black) printing.

MODEL OF FINANCING

Make donations in accordance to your wishes. For every donation we’ll give you a thanksgiving and put your name on our website.

PAYMENT METHODS

Campaign use flexible model of financing.

Payments are made ​​in favour of the Foundation Čujem, vjerujem, vidim (I Hear, I Believe, I See), AndrijeMedulića 16, 10 000 Zagreb, the IBAN number HR38 23400091110621803. For payments from abroad, it is necessary to specify the SWIFT code for ‘Privredna banka Zagreb’ PBZGHR2X. On the payment slip it’s necessary to indicate the name of the project, the financing model and personal information (your esteemed name, address and email address)

When you make your payment, please do inform us via an email address croinvest.eu@gmail.com.

THE PROJECT LEADER

Foundation Čujem, vjerujem, vidim was established in late 2008 with the aim of helping young people with disabilities to enable them educational courses and to provide greater access to literature for the blind people, and also for people with disabilities that cannot read by themselves.

Of the activities that we carry out, we shall mention only a few of them:

Adaptation of literature for the blind persons, and also for other persons who for any reason cannot read standard (black) printing.

We do the customization by recording audio books, also digitization of printed books and printing books in Braille letters. Adjustment and customization of written material is done on a request of our customers and in accordance with the Copyright Law.

Also, we have organised 11 educational tours and pilgrimages for the young with disabilities, we adapted such material to the needs of the blind people and others who cannot read standard print for approximately 300 printed books (by sound recording and digitalisation of the printed material) We donated 15 laptops to students with disabilities as a help manage their education process and conducted a series of actions aimed at informing our citizens about the life of people with disabilities, of their needs and abilities.

The needs of people with disabilities are not different from other people who do not have disabilities; people with disabilities do not have special needs but have identical needs as everyone else. But their abilities to exercise individual needs are different and that istheir only appearance that differ them from the others.

With our work, the foundation Čujem, vjerujem, vidim seeks to equalize opportunities for persons with disabilities with the rest of the population, i.e. to equal their participation in social and cultural life of the local and wider community.

BASIC DATA SET
Full name of the organization: Foundation Čujem, vjerujem, vidim
Address: Andrije Medulića 16, 10 000 Zagreb, Croatia

Representing person: Mirko Hrkač, foundation manager
Cell phone: +385 (0)91 6000 618
E-Mail: zakladacvv@gmail.com
Personal identification number: 93691731093
Register number: 02455005
Register Number of Non – Profit Organisation: 0083569
Transfer Account Number: 2340009-1110621803, Privredna banka Zagreb
IBAN: HR38 23400091110621803
SWIFT code: PBZGHR2X


Modeli ulaganja

10 kn

Za donaciju prema želji dobit ćete zahvalnicu te će Vaše ime biti istaknuto na našim web stranicama. Make donations in accordance to your wishes. For every donation we will give you a thanksgiving and put your name on our website.

Za donaciju prema želji dobit ćete zahvalnicu te će Vaše ime biti istaknuto na našim web stranicama. Make donations in accordance to your wishes. For every donation we will give you a thanksgiving and put your name on our website.

14 Ulagača

Kampanja završena
Name Donate Amount Date
Marina Bertić 250,00 kn March 28, 2020
Kristi Jukić 750,00 kn March 28, 2020
Marijana Čamber 1.500,00 kn March 28, 2020
Antonio Gotovac 3.750,00 kn March 28, 2020
Josip Ivanković 3.750,00 kn March 28, 2020
Marbis d.o.o. 750,00 kn March 28, 2020
HATEH - PROM d.o.o. 750,00 kn March 28, 2020
Tomislav Habus 100,00 kn March 28, 2020
Ivan Dujić 100,00 kn March 28, 2020
Tihomir Dujić 50,00 kn March 28, 2020
Zvonimir Dujić 50,00 kn March 28, 2020
Karlo Knezić 100,00 kn March 28, 2020
Luka Knezić 100,00 kn March 28, 2020
Cider Club & Store 2.000,00 kn March 28, 2020

Recenzije

Još nema recenzija.

Budite prvi koji će recenzirati “Zvučna knjižnica”

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *