CROWDFUNDING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju različitih vrsta projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, u koje građani ulažu novac na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne ili individualne procjene kvalitete projekta, iz altruističnih pobuda ili s ciljem ostvarenja profita ili stjecanja neke druge koristi. (Zoran Rajn)   ili   je (alternativni) način osiguranja kapitala za različite vrste projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, disperzirajući financijski rizik na što više građana, a koji taj rizik prihvaćaju neposrednom javnom interakcijom s nositeljom projekta i skupnom ili individualnom procjenom kvalitete projekta, iz altruističnih pobuda ili s ciljem ostvarenja profita ili stjecanja neke druge koristi. Crowdfunding obuhvaća crowdgiving, reward crowdfunding ili crowdfunding u užem smislu, crowdlending i equity crowdfunding, odnosno crowdinvesting. Crowdgiving je vrsta crowdfudinga koja kao model financiranja koristi kolektivno doniranje novca od strane građana. Crowdfunding u užem smislu je vrsta crowdfundinga koja kao model financiranja koristi kolektivnu kupnje proizvoda i usluga od strane građana s unaprijed određenim vremenskim počekom. Crowdlending je vrsta crowdfundinga koja kao model financiranja koristi kolektivno pozajmljivanje novca od strane građana. Crowdinvesting je vrsta crowdfundinga koja kao model financiranja koristi kolektivnu kupnju vlasničkih udjela i udjela u dobiti u nekom poduzetničkom projektu od strane građana. Equity crowdfunding je uži pojam od pojma crowdinvesting te se on samo odnosi na kolektivnu kupnju vlasničkih udjela u poduzetničkim projektima od strane građana. (Zoran Rajn)

CROWDFUNDING U UŽEM SMISLU ili REWARD CROWDFUNDING (NAGRADNI CROWDFUNDING) - je (alternativni) način osiguranja kapitala za različite vrste projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, u obliku kolektivne kupnje proizvoda i usluga od strane građana s unaprijed određenim vremenskim počekom. Često ga karakteriziraju povlašteni uvjeti kupnje, ali i povećani rizik od neispunjenja obveza. Izraz nagrade koristi se u žargonu crowdfunding zajednice i ne smije ga se poistovjećivati s pravnom ustanovom javnog obećanja nagrade. Crowdfunding u užem smislu se također ne smije poistovjećivati s grupnom kupovinom. Iako može biti iznimaka na obje strane, kod grupne kupovine kupac u pravilu odmah po završetku kampanje dobiva kupljenu robu ili uslugu, dok se kod crowdfundinga na isporuku dobara i usluga čeka, nerijetko i duži vremenski period, pri čemu rok čekanja određuje nositelj projekta. Također, kod grupne kupovine ne postoji interakcija između kupaca i prodavača kao kod crowdfundinga. To proizlazi iz činjenice što crowdfunding najčešće služi za prikupljanje početnog kapitala za pokretanje poslovanja, dok se kod grupne kupovine najčešće pojavljuje tvrke koje već uhodano djeluju na tržištu. (Zoran Rajn)

CROWDGIVING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju različitih vrsta projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, za čiju realizaciju građani daruju novac na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne ili individualne procjene kvalitete projekta, bez namjere stjecanja imovinske koristi za sebe, pri čemu nije isključena mogućnost stjecanja neke koristi simboličnog značaja. (Zoran Rajn)

CROWDINVESTING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju poduzetničkih projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, u koje građani  ulažu novac u zamjenu za vlasnički udio ili udio u dobiti, na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne procjene kvalitete projekta, s ciljem ostvarenja profita. (Zoran Rajn)

CROWDLENDING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju poduzetničkih projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, za čiju realizaciju građani pozajmljuju novac na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne procjene kvalitete projekta, s ili bez cilja ostvarenja profita po osnovi kamata. Crowdlending se ne može ubrojati u crowdinvesting jer zajmodavac ne snosi rizik poslovanja zajedno s nositeljom projekta. (Zoran Rajn)

DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU (D.O.O.) - je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba ulažu temeljne uloge s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljnom kapitalu. Temeljni ulozi ne moraju biti jednaki. Nijedan osnivač ne može kod osnivanja društva preuzeti više temeljnih uloga. Poslovni udjeli se ne mogu izraziti u vrijednosnim papirima. Članovi ne odgovaraju za obveze društva. (Zakon o trgovačkim društvima, Poslovni Forum)

EQUITY CROWDFUNDING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju poduzetničkih projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, u koje građani  ulažu novac u zamjenu za vlasnički udio, na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne procjene kvalitete projekta, s ciljem ostvarenja profita. (Zoran Rajn)

ESCROW RAČUN - je račun na koji jedna ugovorna strana (nalogodavac) preda banci novac, vrijednosnice ili dokumente u polog na čuvanje, s tim da je ta banka ovlaštena položeni novac isplatiti ili dokumente izručiti njegovoj drugoj ugovornoj strani (korisnik), pod uvjetima koji su utvrđeni escrow ugovorom između banke, nalogodavca i korisnika. To je založni/uvjetni račun koji služi za pružanje usluge posredovanja prilikom obavljanja novčanih transakcija koje su uvjetovane ispunjenjem određenih radnji. (Pbz.hr)

EUROPSKO DIONIČKO DRUŠTVO ili SOCIETAS EUROPEA (SE) - je oblik trgovačkog društva koji djeluje na supranacionalnom nivou. SE se kao novi oblik trgovačkog društva primjenjuje u Hrvatskoj od dana njenog ulaska u EU. SE ima oblik dioničkog društva i ima svojstvo pravne osobe. Pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar u državi u kojoj ima stvarno sjedište. Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 120 tisuća eura. Društvo mora imati sjedište uprave u mjestu registracije društva. Dozvoljen je prijenos sjedišta SE u drugu državu članicu. U nazivu društva obavezno se navodi oznaka statusnog naziva SE, jer isto može imati samo europsko dioničko društvo. (Zakon o uvođenju europskog društva societas europea i europskog gospodarskog interesnog udruženja)

TAJNO DRUŠTVO - je društvo osoba u kojem jedna osoba (tajni član) ulaže neku imovinsku vrijednost u poduzeće druge osobe (poduzetnik) bez stvaranja zajedničke imovine članova, radi ostvarenja zajedničkog cilja, te na temelju toga uloga sudjeluje u dobiti i gubitku poduzetnika. Prema trećima isključivi je nositelj svih prava i obveza poduzetnik, a ne tajni član. Tajno društvo nije trgovačko društvo, nije pravna osoba, već interni ugovorni odnos, što znači da se ne upisuje u sudski registar i nema tvrtku, a u tvrtku poduzetnika se ne mogu unijeti ni ime ni tvrtka tajnog člana. Za ugovor o tajnom društvu nije propisan oblik, što znači da može biti sklopljen i usmeno. Zakonske odredbe koje uređuju tajno društvo su dispozitivne naravi što znači da poduzetnik i tajni član svoje odnose mogu i drugačije urediti. U pravnom prometu prema trećima isključivo je ovlašten poduzetnik kao nositelj svih prava i obveza, on je zakonski zastupnik tajnog društva, i to svojstvo ne može prenijeti na tajnog člana, ali mu zato može dati prokuru ili trgovačku punomoć. Odnos tajnog člana prema trećima je isključen, što znači da tajni član ne može sklapati pravne poslove s trećim osobama u ime i za račun tajnog društva, on nema niti pravo voditi poslove tajnog društva. Isto tako, tajni član ne može svoj udio prenijeti na nekog trećeg bez znanja poduzetnika. Tajni član ima pravo nadzora nad poslovanjem tajnog društva pa stoga ima pravo zahtijevati da mu se: preda prijepis godišnjih financijskih izvješća, daju potrebna razjašnjenja i dozvoli uvid u poslovne knjige u svrhu provjere njihove ispravnosti. Ta prava se ne mogu ugovorom isključiti ili ograničiti. Udio tajnog člana u dobiti i u gubitku može se odrediti ugovorom, ali ako to nije učinjeno smatrat će se da je ugovoren udio koji je primjeren konkretnim okolnostima. Tajni član se može isključiti od obveze da snosi gubitak iskazan poslovanjem tajnog društva. On sudjeluje u gubitku društva samo do iznosa uplaćenog uloga na temelju ugovora o tajnome društvu. Smrt tajnog člana neće dovesti do prestanka društva. Do prestanka tajnog društva dolazi po sili zakona, a razlozi za prestanak su: protek vremena na koji je sklopljen ugovor o tajnome društvu, ostvarivanje cilja zbog kojega je sklopljen ugovor o tajnome društvu ili ako ostvarivanje toga cilja postane nemoguće, smrt ili prestanak postojanja poduzetnika koji je pravna osoba, prestanak obavljanja gospodarske djelatnosti, otvaranje stečajnog postupka nad poduzetnikom ili nad tajnim članom. Svaki član društva može bez otkaznog roka otkazati ugovor o tajnom društvu i kad je sklopljen na određeno vrijeme, ako za to postoji važan razlog, čime će tajno društvo prestati. U slučaju prestanka društva, poduzetnik i tajni član sastavit će obračun na temelju kojeg će poduzetnik tajnome članu isplatiti njegov ulog zajedno s pripadajućom ali još ne isplaćenom dobiti. Isplata se vrši u novcu. U slučaju stečaja poduzetnika, tajni član ima položaj stečajnog vjerovnika glede prava na povrat svog uloga, ali samo onog dijela uloga koji prelazi iznos njegovog udjela u gubitku. (Zakon o trgovačkim društvima, Vladimir Pezo: Pravni leksikon, Wikipedia)

Rječnik će se s vremenom nadopunjavati novim riječima.

Prenošenje sadržaja sa stranice dozvoljeno je uz navođenje autora.