Uvjeti korištenja

Uvodne odredbe

Vlasnik i upravitelj crowdfunding platforme pod nazivom Croinvest.eu je Centar za društvene inovacije i održivi razvoj, iz Zagreba, Ante Jakšića 10, OIB: 12061569340 (dalje u tekstu: Cedior). Korisnikom ove stranice smatra se svaka osoba koja pristupi stranici. Registriranim korisnikom stranice smatra se onaj korisnik koji, bilo u svojstvu nositelja projekta, bilo u svojstvu ulagača u projekt koji se putem ove stranice prezentira, bude kao takav registriran u predviđenom postupku registracije na ovoj stranici. Svaki korisnik neopozivo prihvaća sve važeće uvjete korištenja koje jednostrano odredi Cedior i izjavljuje da je s postojećim uvjetima upoznat, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Cedior zadržava pravo jednostrane izmjene ovih uvjeta u bilo koje vrijeme. Sve izmjene uvjeta korištenja bit će objavljene na ovoj stranici, a prema svim korisnicima ove stranice stupaju na snagu trenutkom njihove objave. Korisnik je dužan redovito se informirati o promjenama važećih uvjeta korištenja. Ova stranica je u svim svojim sastavnicama zaštićena pravima intelektualnog vlasništva, što su korisnici dužni poštivati, a kršenje tih prava nosi za sobom odgovornost sukladno važećim propisima Republike Hrvatske. Nisu dopušteni promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja i davanje na korištenje ni jednog dijela ove stranice ili softwarea ove stranice bez pristanka vlasnika i upravitelja stranice.

Namjena i odgovornost u međusobnim odnosima korisnika

Platforma Croinvest.eu osnovana je s ciljem ostvarivanja posredništva između fizičkih i pravnih osoba koje putem ove stranice prezentiraju vlastite projekte, i potencijalnih i stvarnih ulagača u te projekte. Svi odnosi koji budu uspostavljeni između nositelja projekata i ulagača putem ove stranice isključivo su njihovi, pa Cedior ne preuzima ni prema jednoj od tih strana odgovornost za obveze druge strane, niti za takve obveze jamči. Svaki korisnik ove stranice, neovisno u kojem svojstvu nastupa, suglasan je s time da se svi kontakti s drugim korisnicima ove stranice, neovisno o svojstvu u kojem ti drugi korisnici nastupaju, odvijaju isključivo na njihovu međusobnu odgovornost, te se po osnovi njihovih međusobnih odnosa odriču bilo kakvih zahtjeva prema vlasniku i upravitelju stranice. Sve eventualne sporove koju nastanu između korisnika ove stranice rješavat će ti korisnici međusobno. Korisnicima je zabranjeno koristiti ovu stranicu radi ostvarenja svrhe za koju ona nije namijenjena, kao i za ostvarenje svrhe protivne propisima Republike Hrvatske, za što će snositi odgovornost.

Registracija korisnika

Da bi pojedini korisnik ove stranice mogao nastupiti kao nositelj projekta, odnosno kao ulagač u projekt koji se putem ove stranice prezentira, potrebno je da se na prikladan način registrira. Postupak registracije određuje Cedior i ovlašten ga je po potrebi mijenjati za sve naredne korisnike koji se namjeravaju registrirati. Svaki registrirani korisnik mora imati najmanje 18 godina, odnosno biti potpuno poslovno sposoban. Korisnici koji putem stranice pokreću kampanje, uključujući i sve njihove članove tima, ne smiju biti osuđivani niti se protiv njih smije voditi sudski postupak za bilo koje kazneno djelo. Cedior ima pravo tražiti uvid u kaznenu evidenciju korisnika i članova njegovog tima. Korisnik koji ne dostavi traženu dokumentaciju u roku od 3 radna dana bit će isključen. Prilikom registracije korisnik je dužan kreirati lozinku koja štiti njegovu privatnost. Korisnik je dužan čuvati tajnost svoje lozinke, a Cedior neće odgovarati korisniku zbog štete nastale neprimjerenim i nepažljivim raspolaganjem lozinkom od strane samog korisnika. Cedior zadržava pravo od registriranog korisnika iz sigurnosnih razloga zahtijevati promjenu lozinke ili drugih podataka. Podaci dani upravitelju stranice u postupku registracije predstavljaju i osnovu za utvrđivanje identiteta korisnika, naročito u slučaju kada je potrebno utvrditi eventualnu odgovornost pojedinog korisnika. Cedior će u okviru svojih mogućnosti i tehnološke opremljenosti čuvati tajnost podataka korisnika danih u postupku registracije i korištenja stranice.

Točnost i potpunost podataka, raspolaganje podacima i objava i administriranje sadržaja

Korisnici ove stranice dužni su prilikom registracije i za potrebe korištenja stranice, uvijek kada se od njih to zahtijeva, vlasniku i upravitelju stranice pravodobno davati točne i potpune podatke, kao i sve promjene tih podataka pravodobno prijavljivati. Korisnici vlasniku i upravitelju stranice i trećim osobama odgovaraju za točnost i potpunost danih podataka. Korisnici dozvoljavaju vlasniku i upravitelju stranice da dobivene podatke, bez potrebe njihovog daljnjeg odobrenja, koristi za potrebe poslovanja stranice, a osobito da dobivene podatke obrađuje, prosljeđuje trećim osobama, učini ih dostupnima svim trećim osobama i koristi ih za potrebe održavanja i promoviranja ove stranice. Korisnici vlasniku i upravitelju stranice i trećim osobama odgovaraju i za sadržaj koji u okviru korištenja stranice objave ili učine dostupnim (objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali). Zabranjeno je objavljivanje svakog nezakonitog i neprikladnog sadržaja, što osobito podrazumijeva objavu osobnih podataka i informacija o trećim osobama bez njihova pristanka, odnosno objavu podataka ili sadržaja o trećim osobama na način koji tim osobama nanosi ili može nanijeti štetu, posebno u odnosu na kršenje prava osobnosti, prava intelektualnog vlasništva i pravila zaštite tržišnog natjecanja, te objavu svakog sadržaja koji ugrožava i šteti poslovanju ove stranice. Cedior ne odgovara za štetu koja nekome nastane zbog podataka i sadržaja koji je pojedini korisnik u okviru korištenja ove stranice objavio ili učinio dostupnim, niti može davati jamstvo za točnost i provjerljivost podataka i sadržaja koji se objavljuju ili čine dostupnim. Nezakonite i neprikladne sadržaje Cedior ima pravo ukloniti bez prethodnog upozorenja korisniku koji je takav sadržaj objavio ili učinio dostupnim. Cedior zadržava pravo samostalno procijeniti koji sadržaj se smatra nezakonitim i neprikladnim. Osim uklanjanja nezakonitog i neprikladnog sadržaja, Cedior u okviru upravljanja stranicom ima pravo ne objaviti ili ukloniti i sadržaj koji po njegovoj ocjeni ne udovoljava kriterijima koje ova stranica postavlja, odnosno ako ne odgovara profilu i temeljnoj namjeni ove stranice, kao i etičkim vrijednostima Cediora.

Obavještavanje korisnika

Korisnik pristaje da od strane vlasnika i upravitelja stranice, putem elektroničke pošte ili na drugi jednako prikladan način, bude obavještavan o poslovanju stranice i da mu uz to budu prosljeđivani i reklamni sadržaji. Na zahtjev korisnika, takve mu se obavijesti neće prosljeđivati.

Isključenje korisnika

Registrirani korisnik ove stranice može iz opravdanih razloga biti onemogućen u daljnjem korištenju stranice, a naročito: ako stranicu koristi za ostvarenje nezakonitih i neprikladnih ciljeva, ako zloupotrebljava sadržaj i podatke koji su mu registracijom učinjeni dostupnima, ako prilikom korištenja stranice krši prava intelektualnog vlasništva upravitelja i trećih osoba, ako korištenjem stranice očito i zlonamjerno šteti poslovnim interesima vlasnika i upravitelja, te u svim drugim slučajevima u kojima svojim postupanjem krši ove uvjete korištenja i nanosi štetu ili prijeti nastankom štete i poslovnog ugleda upravitelju i trećim osobama. Cedior zadržava pravo samostalno procijeniti opravdanost razloga za isključenje pojedinog korisnika. Ukoliko je isključeni korisnik putem stranice prezentirao kampanju, kampanja će se suspendirati, a sav prikupljeni novac vratit će se ulagačima. Ulozi ulagača bit će umanjeni za iznos troška bankovne transakcije i svih povezanih troškova provedbe kampanje.

Ugovaranje obveza između korisnika i vršenje plaćanja

U korištenju stranice i ugovaranju međusobnih obveza korisnici su dužni poštivati zakone i ostale propise Republike Hrvatske. Sve novčane obveze između korisnika ugovaraju se isključivo u domaćoj valuti, odnosno u hrvatskim kunama. Obvezni odnos između korisnika nastaje kad Cedior transferira novčana sredstva ulagača na bankovni račun nositelja projekta. U postupku ulaganja, ulagač odabirom pojedinog modela financiranja biva proslijeđen na stranicu IPG-a (Internet Payment Gateway) gdje vrši uplatu. Ulaganje se smatra izvršeno kada ulagač dovrši čitav propisani postupak uplate, odnosno upiše vlastite osobne podatke (ime, prezime, email adresa i adresa stanovanja) i odabere opciju „Plati“. Po izvršenom ulaganju, nositelj projekta i ulagač će od strane Cediora na svoju e-mail adresu dobiti potvrdu o izvršenom ulaganju, s prikazom modela ulaganja, cijenom koja je plaćana i osobnim podacima ulagatelja, odnosno nositelja projekta.

Odabir fleksibilnog ili "sve ili ništa" modela prikupljanja novca

Nositelj projekta je dužan prije početka kampanje navesti primjenjuje li kampanja fleksibilan ili "sve ili ništa" model prikupljanja novca. Ukoliko nositelj projekta u opisu kampanje ne istakne željeni model, smatra se da kampanja primjenjuje fleksibilan model. Za vrijeme trajanja kampanje nije moguće mijenjati odabrani model. Fleksibilan model financiranja kampanje podrazumijeva da nositelj projekta ima pravo zadržati sva prikupljena novčana sredstva bez obzira na uspjeh kampanje, dok ih kod modela “sve ili ništa” zadržava samo ako kampanja dostigne ciljanu svotu. Ukoliko kampanja koja primjenjuje model “sve ili ništa” ne sakupi ciljanu svotu novca, Cedior će uplaćeni novac vratiti ulagačima u roku od 15 radnih dana pri čemu će ulozi biti umanjeni za iznos troška bankovne transakcije i naknadu koju obračunavaju pružatelji usluga plaćanja na platformi (Zagrebačka banka, Bizzon, Visa, MasterCard, Erste banka, KEKS Pay, Electrocoin, Paycek, Raiffeisen banka) sukladno njihovim važećim cjenicima. Ukoliko nositelj projekta odluči prekinuti kampanju koja primjenjuje fleksibilan model financiranja, Cedior će obračunati naknadu za provedbu kampanje kao da je kampanja završila u planiranom roku, a nositelj projekta preuzima dužnost povratka novca ulagačima. Suvlasnik projekta ili član tima koji je naknadno povukao suglasnost za provedbu kampanje dužan je Cedioru u roku od 5 radnih dana od dana dostave odštetnog zahtjeva podmiriti sve troškove promidžbe kampanje, izmaklu dobit u visini od 5% najvišeg ciljanog iznosa iskazanog u troškovniku kampanje, kao i nematerijalnu štetu. Ukoliko suvlasnik projekta ili član tima u zadanom roku ne uplati zatraženi iznos, dužan je uz njega platiti i zatezne kamate pri čemu će se primijeniti najviša dopuštena kamatna stopa.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Svi korisnici stranicu koriste na vlastiti rizik. Vlasnik i upravitelj platforme ne odgovara za niti jednu vrstu štete ili gubitka koji se dovode u vezu s korištenjem stranice bez obzira na uzrok i vrijeme njihovog nastanka. Korisnici stranice, bilo u svojstvu nositelja projekta, ulagača ili posjetitelja, trajno se i u cijelosti odriču postavljanja bilo kakvog odštetnog zahtjeva ili zahtjeva bilo koje druge vrste prema Cedioru i njegovim zakonskim predstavnicima, zaposlenicima, volonterima, članovima, vanjskim suradnicima, poslovnim partnerima i svim ostalim na bilo koji način povezanim fizičkim i pravnim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu. Isključivo su korisnici, neovisno u kojem svojstvu nastupaju, odgovorni za svaku nastalu štetu te na sebe preuzimaju obvezu njenog podmirenja prema bilo kojoj oštećenoj strani. Ukoliko netko tuži Cedior ili s njime na bilo koji način povezane fizičke i pravne osobe zbog štete koja je na bilo koji način povezana s korisnikovim korištenjem stranice, korisnik se obvezuje stati u obranu tuženog te u cijelosti platiti sve troškove obrane, kao i sve ostale troškove povezane s tužbom.

Izjava o sigurnosti plaćanja

Pri plaćanju na našoj stranici koristite Bizzon – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta

Bizzon osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u Bizzon platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša stranica nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima Bizzon sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. Bizzon zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Bizzon sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost Bizzon sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Podržane kartice za plaćanje su Visa i MasterCard.

Osim plaćanja karticama, uplate je moguće vršiti i putem sustava PayCek koristeći kriptovalute, putem aplikacije KEKS Pay te putem opće uplatnice ili internet/mobilnog bankarstva.

Tehničko održavanje stranice

Cedior, kao vlasnik i upravitelj stranice, istu održava i unapređuje radi zaštite privatnosti i interesa svih njezinih korisnika, izjavljujući da istom upravlja prema tehničkim standardima koji to u cijelosti omogućuju, imajući na raspolaganju primjerenu tehničku podršku. Međutim, Cedior zadržava mogućnost da iz objektivnih razloga dođe do tehničkih pogrešaka u radu ove stranice, koje su korisnici dužni prijaviti odmah po njihovom pojavljivanju. Cedior će takve pogreške nastojati ukloniti u najkraćem mogućem roku. Cedior zadržava pravo da zbog radova na tehničkom održavanju stranice, uvođenja novih sadržaja i drugih opravdanih razloga privremeno uskrati pristup pojedinim sadržajima ove stranice. Cedior ne odgovara za štetu koja korisniku nastane uslijed tehničkih poteškoća stranice te se korisnici u cijelosti i trajno odriču postavljanja bilo kakvog odštetnog zahtjeva ili zahtjeva bilo koje druge vrste prema Cedioru i njegovim zakonskim predstavnicima, zaposlenicima, volonterima, članovima, vanjskim suradnicima, poslovnim partnerima i svim ostalim na bilo koji način povezanim fizičkim i pravnim osobama u Hrvatskoj i inozemstvu. S obzirom da ova stranica u okviru svojeg poslovanja uključuje i linkove drugih stranica, sadržaj, sigurnost i način rada tih stranica izvan su opsega odgovornosti vlasnika i upravitelja ove stranice. Ova stranica otvara mogućnost oglašavanja, pa korisnici pristaju na takvo oglašavanje od strane trećih osoba kojima to Cedior dopusti. U okviru oglašavanja trećih osoba, sadržaj reklamnog materijala nije u domeni odgovornosti vlasnika i upravitelja ove stranice. Cedior za analizu ove stranice koristi odgovarajući software, čime stječe saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete ponude. S tim u svezi koriste se tzv. cookies, tekstovne datoteke koje se pohranjuju na računalu korisnika, te omogućavaju prepoznavanje korisnika prigodom ponovnog posjeta stranici, što omogućava provođenje analize korištenja. Iako se ove tekstovne datoteke mogu odbiti ili izbrisati, to može dovesti do toga da se neke funkcije na stranici više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni software prikuplja i pohranjuje i tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika, pri čemu ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka niti do prikupljanja osobnih podataka. Korisnici ove stranice daju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja ove internetske stranice.

Dostava podataka o ulagačima

Cedior će po završetku kampanje, nositelju projekta dostaviti popis svih ulagača koji su financijski podržali projekt ili iskazali interes za njega. Popis će sadržavati njihova imena, prezimena, kućnu adresu, telefon/mobitel, e-mail adresu i iznos koji su uplatili. Nositelj projekta obvezuje se da će popis ulagača isključivo koristiti za dostavu obećane protučinidbe u kampanji te da ga neće koristiti za marketinške svrhe niti prosljeđivati trećim osobama koje nisu navedene u projektnom timu na stranici kampanje. 

Isplata prikupljenih novčanih sredstava u kampanji

Cedior će transferirati novčana sredstva prema nositelju projekta u roku od 30 dana od završetka kampanje na IBAN broj kojeg mu dostavi nositelj projekta. Ukoliko Cedior nositelju projekta isplati više novca od onoga što je prikupljeno u kampanji i umanjeno za pripadajuće naknade, nositelj projekta je dužan višak novca vratiti u roku od 5 radnih dana. Ukoliko nositelj projekta u zadanom roku ne vrati preplaćeni iznos, dužan je uz njega platiti i zatezne kamate pri čemu će se primijeniti najviša dopuštena kamatna stopa. Cedior će nositelju projekta na e-mail adresu navedenu na stranici kampanje dostaviti izvještaj o obračunatim naknadama u roku od 7 dana od završetka kampanje. Nositelj projekta ima pravo istaknuti prigovor na obračun u roku od 3 radna dana od dostave izvještaja. Ukoliko Cedior i korisnik ne mogu postići sporazum u pogledu prigovora, Cedior zadržava pravo poništiti kampanju i napraviti povrat uloga svim ulagačima pri čemu će ulozi biti umanjeni za iznos troška bankovne transakcije i svih povezanih troškova provedbe kampanje. 

Novčana naknada za korištenje platforme

Korisnicima koji putem stranice prezentiraju kampanju Cedior naplaćuje naknadu od 5% na ukupno evidentiran iznos prikupljenog novca na stranici kampanje. Pored naknade Cediora, obračunavaju se i naknade pružatelja usluga plaćanja (Zagrebačka banka, Bizzon, Visa, MasterCard, Erste banka, KEKS Pay, Electrocoin, Paycek, Raiffeisen banka) sukladno njihovim važećim cjenicima.

Rješavanje sporova

Sve eventualne sporove s vlasnikom i upraviteljem stranice te s njime na bilo koji način povezanim fizičkim i pravnim osobama, korisnici se obvezuju riješiti isključivo mirnim putem. Korisnici su dužni sve prigovore odmah po njihovom nastanku dostaviti pisanim putem na službenu e-mail adresu stranice istaknutu u poglavlju "Temeljni podaci o vlasniku stranice". Vlasnik i upravitelj stranice će se o njima očitovati u roku od 10 radnih dana od njihovog zaprimanja. Korisnici se vezano uz prigovor koji su podnijeli obvezuju dostaviti sve dodatne informacije koje od njih zatraži vlasnik i upravitelj stranice u roku od 3 radna dana. Ukoliko korisnik u navedenom roku ne dostavi dodatne informacije ili se ne očituje po dobivenom odgovoru, smatra se da je prigovor povukao.  

Temeljni podaci o vlasniku stranice

Puni naziv: Centar za društvene inovacije i održivi razvoj
Skrećeni naziv: CEDIOR
Engleski naziv: Center for Social Innovations and Sustainable Development
Adresa: Ante Jakšića 10, 10 000 Zagreb
OIB: 12061569340
Matični broj: 02962462
IBAN: HR6724840081106385217, Raiffeisenbank Austria d.d.
Mobitel: +385 (0)98 611 467
E-mail: cedior.org@gmail.com
Web-stranica: http://www.cedior.org/