EQUITY CROWDFUNDING - je (alternativni) način osiguranja kapitala koji se sastoji u javnom predstavljanju poduzetničkih projekata, najčešće u početnoj fazi razvoja, u koje građani  ulažu novac u zamjenu za vlasnički udio, na temelju neposredne javne interakcije s nositeljem projekta i skupne procjene kvalitete projekta, s ciljem ostvarenja profita. (Zoran Rajn)

ESCROW RAČUN - je račun na koji jedna ugovorna strana (nalogodavac) preda banci novac, vrijednosnice ili dokumente u polog na čuvanje, s tim da je ta banka ovlaštena položeni novac isplatiti ili dokumente izručiti njegovoj drugoj ugovornoj strani (korisnik), pod uvjetima koji su utvrđeni escrow ugovorom između banke, nalogodavca i korisnika. To je založni/uvjetni račun koji služi za pružanje usluge posredovanja prilikom obavljanja novčanih transakcija koje su uvjetovane ispunjenjem određenih radnji. (Pbz.hr)

EUROPSKO DIONIČKO DRUŠTVO ili SOCIETAS EUROPEA (SE) - je oblik trgovačkog društva koji djeluje na supranacionalnom nivou. SE se kao novi oblik trgovačkog društva primjenjuje u Hrvatskoj od dana njenog ulaska u EU. SE ima oblik dioničkog društva i ima svojstvo pravne osobe. Pravnu osobnost stječe upisom u sudski registar u državi u kojoj ima stvarno sjedište. Najniži iznos temeljnog kapitala društva je 120 tisuća eura. Društvo mora imati sjedište uprave u mjestu registracije društva. Dozvoljen je prijenos sjedišta SE u drugu državu članicu. U nazivu društva obavezno se navodi oznaka statusnog naziva SE, jer isto može imati samo europsko dioničko društvo. (Zakon o uvođenju europskog društva societas europea i europskog gospodarskog interesnog udruženja)

Rječnik će se s vremenom nadopunjavati novim riječima.

Prenošenje sadržaja sa stranice dozvoljeno je uz navođenje autora.