TAJNO DRUŠTVO - je društvo osoba u kojem jedna osoba (tajni član) ulaže neku imovinsku vrijednost u poduzeće druge osobe (poduzetnik) bez stvaranja zajedničke imovine članova, radi ostvarenja zajedničkog cilja, te na temelju toga uloga sudjeluje u dobiti i gubitku poduzetnika. Prema trećima isključivi je nositelj svih prava i obveza poduzetnik, a ne tajni član. Tajno društvo nije trgovačko društvo, nije pravna osoba, već interni ugovorni odnos, što znači da se ne upisuje u sudski registar i nema tvrtku, a u tvrtku poduzetnika se ne mogu unijeti ni ime ni tvrtka tajnog člana. Za ugovor o tajnom društvu nije propisan oblik, što znači da može biti sklopljen i usmeno. Zakonske odredbe koje uređuju tajno društvo su dispozitivne naravi što znači da poduzetnik i tajni član svoje odnose mogu i drugačije urediti. U pravnom prometu prema trećima isključivo je ovlašten poduzetnik kao nositelj svih prava i obveza, on je zakonski zastupnik tajnog društva, i to svojstvo ne može prenijeti na tajnog člana, ali mu zato može dati prokuru ili trgovačku punomoć. Odnos tajnog člana prema trećima je isključen, što znači da tajni član ne može sklapati pravne poslove s trećim osobama u ime i za račun tajnog društva, on nema niti pravo voditi poslove tajnog društva. Isto tako, tajni član ne može svoj udio prenijeti na nekog trećeg bez znanja poduzetnika. Tajni član ima pravo nadzora nad poslovanjem tajnog društva pa stoga ima pravo zahtijevati da mu se: preda prijepis godišnjih financijskih izvješća, daju potrebna razjašnjenja i dozvoli uvid u poslovne knjige u svrhu provjere njihove ispravnosti. Ta prava se ne mogu ugovorom isključiti ili ograničiti. Udio tajnog člana u dobiti i u gubitku može se odrediti ugovorom, ali ako to nije učinjeno smatrat će se da je ugovoren udio koji je primjeren konkretnim okolnostima. Tajni član se može isključiti od obveze da snosi gubitak iskazan poslovanjem tajnog društva. On sudjeluje u gubitku društva samo do iznosa uplaćenog uloga na temelju ugovora o tajnome društvu. Smrt tajnog člana neće dovesti do prestanka društva. Do prestanka tajnog društva dolazi po sili zakona, a razlozi za prestanak su: protek vremena na koji je sklopljen ugovor o tajnome društvu, ostvarivanje cilja zbog kojega je sklopljen ugovor o tajnome društvu ili ako ostvarivanje toga cilja postane nemoguće, smrt ili prestanak postojanja poduzetnika koji je pravna osoba, prestanak obavljanja gospodarske djelatnosti, otvaranje stečajnog postupka nad poduzetnikom ili nad tajnim članom. Svaki član društva može bez otkaznog roka otkazati ugovor o tajnom društvu i kad je sklopljen na određeno vrijeme, ako za to postoji važan razlog, čime će tajno društvo prestati. U slučaju prestanka društva, poduzetnik i tajni član sastavit će obračun na temelju kojeg će poduzetnik tajnome članu isplatiti njegov ulog zajedno s pripadajućom ali još ne isplaćenom dobiti. Isplata se vrši u novcu. U slučaju stečaja poduzetnika, tajni član ima položaj stečajnog vjerovnika glede prava na povrat svog uloga, ali samo onog dijela uloga koji prelazi iznos njegovog udjela u gubitku. (Zakon o trgovačkim društvima, Vladimir Pezo: Pravni leksikon, Wikipedia)

TEMELJNI ULOG - je dio temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću, koji osnivatelj ili postojeći član u trenutku sklapanja društvenog ugovora preuzima, tj. obvezuje se uložiti u društvo. Vrijednost mu se izražava u novcu i ne može biti manja od 200 kn, a ako je veća, mora biti višekratnik broja sto. (Vladimir Pezo: Pravni leksikon)

TRŽIŠNA CIJENA - (engl.competitive price) u smislu prava tržišnog natjecanja je ona cijena koja bi za neki proizvod/uslugu prevladavala na nekom tržištu kad ne bi postojale nikakve zapreke pristupu tom tržištu. U američkoj teoriji i praksi smatra se da je to cijena koja uključuje stvarne troškove proizvodnje i distribucije te prodavatelju omogućava normalni povrat na uloženi kapital. (Mladen Cerovac: Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja)

TVRTKA - je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu. (Vladimir Pezo: Pravni leksikon)

Rječnik će se s vremenom nadopunjavati novim riječima.

Prenošenje sadržaja sa stranice dozvoljeno je uz navođenje autora.