TEMELJNI ULOG - je dio temeljnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću, koji osnivatelj ili postojeći član u trenutku sklapanja društvenog ugovora preuzima, tj. obvezuje se uložiti u društvo. Vrijednost mu se izražava u novcu i ne može biti manja od 200 kn, a ako je veća, mora biti višekratnik broja sto. (Vladimir Pezo: Pravni leksikon)

TRŽIŠNA CIJENA - (engl.competitive price) u smislu prava tržišnog natjecanja je ona cijena koja bi za neki proizvod/uslugu prevladavala na nekom tržištu kad ne bi postojale nikakve zapreke pristupu tom tržištu. U američkoj teoriji i praksi smatra se da je to cijena koja uključuje stvarne troškove proizvodnje i distribucije te prodavatelju omogućava normalni povrat na uloženi kapital. (Mladen Cerovac: Rječnik pojmova prava i politike tržišnog natjecanja i srodnih područja)

TVRTKA - je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i sudjeluje u pravnom prometu. (Vladimir Pezo: Pravni leksikon)

UDRUGA - je oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, gospodarskih, humanitarnih, informacijskih, kulturnih, nacionalnih i etničkih, prosvjetnih, socijalnih, strukovnih, športskih, tehničkih, zdravstvenih, znanstvenih ili drugih uvjerenja i ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti. (Zakon o udrugama, Ured za udruge)

ZADRUGA - je dragovoljno, otvoreno, samostalno i neovisno društvo kojim upravljaju njezini članovi, a svojim radom i drugim aktivnostima ili korištenjem njezinih usluga, na temelju zajedništva i uzajamne pomoći ostvaruju, unapređuju i zaštićuju svoje pojedinačne i zajedničke gospodarske, ekonomske, socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese i ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga osnovana. (Zakon o zadrugama, Hrvatski savez zadruga)

ZAJAM - je ugovor kojim se zajmodavac obvezuje predati zajmoprimcu određeni iznos novca ili određenu količinu drugih zamjenjivih stvari, a zajmoprimac se obvezuje da mu, poslije određenog vremena, vrati isti iznos novca odnosno istu količinu stvari iste vrste i kakvoće. Zajam može biti naplatni (ukoliko se ugovore kamate) ili besplatni pravni posao. Zajam je u načelu neformalan pravni posao. Iznimno se, prema Zakonu o obveznim odnosima, pisani oblik zahtijeva za ugovor o kreditu i ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira. (Zakon o obveznim odnosima, P. Klarić, M. Vedriš: Građansko pravo)

Rječnik će se s vremenom nadopunjavati novim riječima.

Prenošenje sadržaja sa stranice dozvoljeno je uz navođenje autora.